ტომ. 6 No. 2 (2023)

					ნახვა ტომ. 6 No. 2 (2023)
გამოქვეყნებული: 2023-12-27

სრული გამოცემა

ისტორია, პოლიტიკა, წყაროთმცოდნეობა

ენათმეცნიერება, ლიტერატურათმცოდნეობა

არქეოლოგია, ეთნოლოგია, ნუმიზმატიკა