უცნობი საარქივო მასალები, უცხოელების მიერ შეფასებული XIX-XX საუკუნის სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს შესახებ

ავტორები

  • ოთარ გოგოლიშვილი ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ისტორიის, არქეოლოგიისა და ეთნოლოგიის დეპარტამენტი https://orcid.org/0000-0002-5196-4155
  • ემზარ მაკარაძე ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, აღმოსავლეთმცოდნეობის დეპარტამენტი https://orcid.org/0000-0002-8499-9258

საკვანძო სიტყვები:

დასავლეთ საქართველო, უცხოელთა ჩანაწერები

ანოტაცია

საქართველოს ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი რეგიონის, სამ­ხ­რეთ-დასავლეთ საქა­რთ­ვე­ლოს ისტორიული ბედი, მარ­თლაც, გამორჩეულია. ქართული ცივილიზაციის ეს მძლავრი კერა, ისტორიული ბედის უკუღმართობის გამო, ძალით მოწყვ­იტეს ერთიან ქარ­თულ ორგანიზმს და სხვა სახელმწიფოს შემა­დგენელ ნაწილად გადააქციეს, მაგრამ მის მკვიდრთ ვერ დაავ­იწყეს მშობლიური ენის სიყვარული და პატივისცემა. რუსეთ-ოსმა­ლ­ეთს შორის წარმოებული ომის (1877-1878 წ.წ.) შედეგად, იგი კვ­ლავ დაუბრუნდა დე­და-სამშობლოს, მაგრამ ამჯერად, რუსეთის იმპერიის კავკასიური ადმინისტრაცია  აფერხებდა მის განვი­თარებას და ცდილობდა ეს მხარე დაეპირისპირებინა დანარჩენი საქართველოსათვის. რუსეთის  სახელმწიფოს მესვ­ეურთა  აზრ­ით, იგი უნდა გადაქცეულიყო ახლო აღმოსავლ­ეთში რუსუ­ლი ექსპანსიის მნიშვნელოვან სამხედრო ფორპო­სტად და  იმპე­რიის შორსგამიზნული გეგმების განხორციე­ლების პლაცდარმად.

საქართველოს ამ რეგიონით უცხოელებიც დაინტერე­სდნენ. ისინი ამ მხარეს არა­ერ­თხ­ელ ეწვივნენ და დაგვი­ტოვეს საყუ­რადღებო მასალები იმდროინდელი (XIX-XXს.ს.) სამხრეთ-დასა­ვლეთ საქართველოს პოლიტიკური, სოცია­ლური, ეკონო­მიკური და კულტურულ-საგანმანათლებლო ცხოვრების შეს­ახებ.

Downloads

Download data is not yet available.

ავტორის ბიოგრაფიები

ოთარ გოგოლიშვილი, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ისტორიის, არქეოლოგიისა და ეთნოლოგიის დეპარტამენტი

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის,

ისტორიის, არქეოლოგიისა და ეთნოლოგიის დეპარტამენტის პროფესორი

ORCID: 0000-0002-5196-4155

ელ. ფოსტა : otargogolishvili@bsu.edu.ge

ნომერი : 593 61 78  95

ემზარ მაკარაძე, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, აღმოსავლეთმცოდნეობის დეპარტამენტი

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

აღმოსავლეთმცოდნეობის დეპარტამენტის პროფესორი

საქართველო, ბათუმი, ნინოშვილის ქ.32/35

ORCID: 0000-0002-8499-9258

ელ. ფოსტა : emzar.makaradze@bsu.edu.ge

ნომერი : 577179745

ჩამოტვირთვები

გამოქვეყნებული

2019-10-20

როგორ უნდა ციტირება

გოგოლიშვილი ოთარ, and მაკარაძე ემზარ. 2019. “უცნობი საარქივო მასალები, უცხოელების მიერ შეფასებული XIX-XX საუკუნის სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს შესახებ”. აღმოსავლეთმცოდნეობის მაცნე 2 (October):63-82. https://hos.openjournals.ge/index.php/hos/article/view/2778.

გამოცემა

სექცია

სამეცნიერო სტატიები : ისტორია, პოლიტიკა, წყაროთმცოდნეობა

ამ ავტორ(ებ)ის ყველაზე წაკითხვადი სტატიები

1 2 > >>