ქართული თურქოლოგიის დამსახურებული მოღვაწე

ავტორები

  • გიორგი ახალკაციშვილი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი https://orcid.org/0000-0003-4011-0450

DOI:

https://doi.org/10.61671/hos.7.2024.7837

საკვანძო სიტყვები:

ქართველი თურქოლოგი, მაკარაძე, თანამედროვე თურქეთი, ისტორია, ბათუმი, უნივერსიტეტი

ანოტაცია

ქართული აღმოსავლეთმცოდნეობის, კერძოდ, თურქო­ლო­გ­იის, განვითარების საქმეში ბევრი მკვლევარი და მეცნიერია ჩარ­თული. მე, ამჯერად, მაქვს პატივი, ხაზი გავუსვა თურქეთის უახლესი ისტორიის, პოლიტიკისა და ცივილიზაციის მკვლ­ევ­რის, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აღმოსავლეთმცოდნეობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელის - პროფესორ ემზარ მაკარაძის ნაყოფიერი სამეცნიერო საქმიანობის საკითხებს.

ემზარ მაკარაძე მრავალი ათეული  წელია ეწევა  პედაგო­გ­იურ-კვლევით  საქმიანობას  ბათუმის  შოთა რუსთაველის   სახ­ე­ლ­­მწიფო   უნივერსიტეტში.   ამ ხნის განმავლობაში  განსაკუთ­რ­ე­ბ­ული  პატივისცემა,  ნდობა  და სიყვარული  დაიმსახურა  როგ­ორც  სტუდე­ნტების,  ასევე ლექტორ-მასწავლებლების  მხრიდან.  მან  თავდაუზოგავი შრომისმო­ყვარ­ეობით და  სანიმუშო  პროფ­ე­ს­­იონალიზმით შეძლო არაერთი მნიშვნელოვანი წარმა­ტე­ბის   მი­ღ­­წევა სამეცნიერო  სფეროში.  ამის  დასტურია  მის  მიერ  გამო­ქ­ვ­ე­ყნებული ათეუ­ლობით სამეცნიერო ნაშრომი,  სტატია თუ  მო­ნ­­ოგრაფია,  რომლებიც  სტუდენ­ტების­თვის სახელმწიფო ენაზე არს­ე­ბულ შეუცვლელ სახელმძღვა­ნელოებს წარმოადგენენ. მარ­თ­ალია, ბატონი ემზარის ძირითად სამოღვაწეო საქმ­იან­ობა   ბათ­უ­მის უნივე­რსი­ტეტს  უკავშირდება,  თუმცა  კვლევის  სამე­ცნიერო არეალი საკმაოდ ფართოა. იგი მუდმ­ივად ღებულობს მონაწ­ილ­ეობას  საერთაშორისო  სამეცნიერო  ფორუმებში, სიმპო­ზიუმებსა და კონგრესებში, სადაც საკუთარ გამოცდილებას უზიარებს  რო­გ­ორც  ქართ­ველ,  ასევე უცხოელ  კოლეგებს.  იგი  არის  არაერთი  საინტერესო  და  მნიშვნელოვანი  საგრანტო  პროექტის  ავტორი.  მუდმივად  ჩართულია სტაჟირებისა და ტრენინგების პროცესში.

Downloads

Download data is not yet available.

ავტორის ბიოგრაფია

გიორგი ახალკაციშვილი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
აღმოსავლეთმცოდნე-ისტორიკოსი.
თბილისი, 0179, ილია ჭავჭავაძის
გამზირი №1. საქართველო,
+995599872431. Georgeakhalkatsishvili@yahoo.com.
Orcid.org/ 0000-0003-4011-0450

ჩამოტვირთვები

გამოქვეყნებული

2024-05-16

როგორ უნდა ციტირება

ახალკაციშვილი გიორგი. 2024. “ქართული თურქოლოგიის დამსახურებული მოღვაწე”. აღმოსავლეთმცოდნეობის მაცნე 7 (1):534-45. https://doi.org/10.61671/hos.7.2024.7837.

გამოცემა

სექცია

მოგონება, მოღვაწეობა

ამ ავტორ(ებ)ის ყველაზე წაკითხვადი სტატიები