თურქეთის ეროვნული უსაფრთხოების საკითხი და ფინეთ-შვედეთის გაწევრიანება ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსში

ავტორები

საკვანძო სიტყვები:

თურქეთი, ნატო, ომი, უსაფრთხოება, ქვეყნები, ფინეთი, შვედეთი

ანოტაცია

თურქეთი ახლო აღმოსავლეთის რეგიონის ნატოს  ერთა­დ­ე­­რთი წევრი ქვეყანაა, რომე­ლიც აქტიურად მონაწილეობს მის  ყვე­ლა მისიაში. რუსეთ-უკრაინის ომმა ნატოს დღის წესრ­იგში მკ­ა­ფიოდ დააყენა უსაფრთხოების უფრო მეტად  გაძლიე­რე­ბის­ა­თ­ვის სათანადო ზომების მიღება.  ამ მიმდინარე ომის პირ­ო­ბებში და­ისვა ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის გაფართ­ო­ების საკი­თხი. ორმა ქვეყანამ, ფინეთმა და შვედეთმა, რომლებიც აქამდე სამხედრო ნეიტრ­ალ­იტეტს ინარჩუნებდნენ, ნატოში გაწევრ­იან­ების სურვილი  გამოთქვეს. ამისი  წინაა­ღმდეგი იყო თურქეთი.

ფინეთის და შვედეთის ნატოში გაწევრიანების  წინააღ­მ­დეგ თურქეთის პრეზიდენტი არგ­უმენტად იყენებდა იმას, რომ ამ ქვეყნებს ბრალს ტერორიზმის ხელის შეწყობაში სდებდა. მაგ­რამ თურქეთმა პოზიცია მალე შეცვალა, ფინეთის და შვედეთის ნატოს წევრობას მხარ­დაჭერა გამოუცხადა და ამ ქვეყნებთან  ხელ­შეკრულებაც კი გააფორმა.

Downloads

Download data is not yet available.

ავტორის ბიოგრაფიები

მაია კაპანაძე, კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი

ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი,

კავკასიის საეთაშორისო უნივერსიტეტის

ასოცირებული პროფესორი,

ქ.თბილისი, ჩარგლის ქუჩა 73, 0179,

საქართველო, +995558766887

maia.kapanadze@ciu.edu.ge.

https://orcid.org/0000-0002-7460-5374

ნინო კოპალიანი, კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი

კავკასიის საეთაშორისო უნივერსიტეტის

პოლიტიკის მეცნიერებების დოქტორანტი,

ქ.უთაისი, ნიკეას  ქუჩა 60, 431, საქართველო,

+995577385192,    kopalianin.9@gmail.com.

https://orcid.org/0000-0002-0203-9641

ჩამოტვირთვები

გამოქვეყნებული

2022-12-21

როგორ უნდა ციტირება

კაპანაძე მაია, and კოპალიანი ნინო. 2022. “თურქეთის ეროვნული უსაფრთხოების საკითხი და ფინეთ-შვედეთის გაწევრიანება ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსში”. აღმოსავლეთმცოდნეობის მაცნე 5 (2):88-100. https://hos.openjournals.ge/index.php/hos/article/view/5934.

გამოცემა

სექცია

სამეცნიერო სტატიები : ისტორია, პოლიტიკა, წყაროთმცოდნეობა

ამ ავტორ(ებ)ის ყველაზე წაკითხვადი სტატიები