მეცნირების განვითარება და თარგმანის როლი ცოდნის გავრცელების პროცესში

ავტორები

  • ანასტასია მახარაძე ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი https://orcid.org/0000-0002-6452-4044

საკვანძო სიტყვები:

თარგმანი, თარგმანის როლი, მეცნიერების განვითარება, ცოდნის გაცვლა, ბასალას სამფაზიანი მოდელი

ანოტაცია

წინამდებარე სტატია ეძღვნება მეცნიერების განვითარებას, მის გავრცელებას ევროპიდან მსოფლიოს სხვადასხვა აქვეყნებში, კერძოდ, შავი ზღვის რეგიონის ისეთ ქვეყნებში, როგორებიცაა საქ­ა­რ­თ­ველო, თურქეთი და სხვ. ცოდნის გაცვლასა და თარგ­მ­ა­ნის როლს. ამ პროცესებში თარგმანი იყო ერთ-ერთი მნიშვნე­ლ­ოვანი ფაქტორი, რომლის წყალობითაც შესაძლებელი გახდა სამ­ე­­ცნიერო მიღწევების, რომლებიც ძირითადად ერვოპულ ქვე­ყნ­ებში წარმოიშვა, ევროპიდან მსოფლიოს დანარჩენ რეგიონებში და მათ შორის შავი ზღვის რეგიონში გავრცელება, რაშიც ერთ-ე­რ­თი მთავარი მისია სწორედ რომ თარგმანს ჰქონდა. იმისათვის, რომ სამეცნიერო მიღწევები სხვა ერებისათვის ხელმისაწვდომი გამხდარიყო, ეს ყველაფერი მათთვის გასაგებ ენაზე უნდა ყოფი­ლ­იყო წარმოდგენილი. სტატიაში წარმოდგენილია სამეცნიერო პროგრესისა და ცოდნის გავრცელების საინტერესო მოდელი, რომელსაც  მკვლევარი ჯორჯ ბასალა გვთავაზობს. განხილულია მის მიერ შემოთავაზე­ბული ცოდნის გავრცელების სამფაზიანი მოდელი, სადაც აღწერილია თუ როგორ, რა გზით და ვის მიერ ხდე­ბოდა სამეცნიერო მიღწევების ევროპიდან სხვა კონტინ­ენ­ტე­ბზე გადატა-გავრცელება. ასევე საუბარია, თუ როგორ იქცა სხვა­და­სხვა ქვეყანაში კოლონიური მეცნიერება დამოუკიდებელ მეც­ნ­იერებად, რამაც საბოლოო ჯამში ეს ქვეყნები მოწინავედ აქცია. ევროპელი მეცნიერების მონაპოვარი ითარგმნებოდა იმ ხალხთა ენაზე, სადაც ეს ინოვაციები სხვადასხვა გზით აღწევდა. სწორედ ამაში მდგომარეობს თარგმანის დიდი როლი მეცნირების განვი­თარებისა და ცოდნის გაცვლის პროცესში.

Downloads

Download data is not yet available.

ავტორის ბიოგრაფია

ანასტასია მახარაძე, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ევროპეისტიკის დეპარტამენტის დოქტორანტი,

საქართველო, 6010 ბათუმი, ნინოშვილის ქ. 32/35.                                                                                   

+995558566514, anastasia.mkhr43@gmail.com,

ORCID identifier is 0000-0002-6452-4044

ჩამოტვირთვები

გამოქვეყნებული

2022-12-21

როგორ უნდა ციტირება

მახარაძე ანასტასია. 2022. “მეცნირების განვითარება და თარგმანის როლი ცოდნის გავრცელების პროცესში”. აღმოსავლეთმცოდნეობის მაცნე 5 (2):210-25. https://hos.openjournals.ge/index.php/hos/article/view/5947.

გამოცემა

სექცია

სამეცნიერო სტატიები : ლინგვისტიკა, ლიტერატურათმცოდნეობა