კულტურულ - სპეციფიკური სიტყვების თარგმანი „ვეფხისტყაოსნის“ თურქულ თარგმანში

ავტორები

საკვანძო სიტყვები:

ვეფხისტყაოსანი, თარგმანი, ეკვივალენტობა, თურქული თარგმანი, კულტურა

ანოტაცია

ნაშრომში წარმოგიდგენთ „ვეფხისტყაოსნის“ თურქული თარგმანის კულტურულ სპეციფიკური ფაქტორებით განპირობებულ სირთულეებს. ტექსტების შედარების საფუძველზე ემპირიულად დავადგენთ ორიგინალი ტექსტის სამიზნე ტექსტთან სიახლოვეს და შევაფასებთ თარგმანის მხატვრულობას. მხატვრული ტექსტის თარგმანის ხარისხის შეფასებისას განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება წყარო-ტექსტში გამოყენებული მხატვრული საშუალებების მიზან-ტექსტში გადატანის საკითხს, როგორიცაა, მაგალითად, ეპიტეთებისა და მეტაფორების გადატანა „ვეფისტყაოსნის“ თურქულ თარგმანში. ასევე საყურადღებოა სოციოკულტურული კონცეპტების თარგმანიც.

ჩვენი მიზანია, გამოვიკვლიოთ ეკვივალენტების შერჩევის პრინციპი და შევაფასოთ მთარგმნელის სტრატეგიები.

Downloads

Download data is not yet available.

ავტორის ბიოგრაფია

ნონა ნიქაბაძე

დოქტორანტი,
შპს „გეორასინი“, საქართველო, 6010,
ბათუმი. ზ. გორგილაძის 2/9
+955555540887, nona.nikabadze@gmail.com
ORCID ID 0000-0001-5315-5848

ჩამოტვირთვები

გამოქვეყნებული

2022-05-18

როგორ უნდა ციტირება

ნიქაბაძე ნონა. 2022. “კულტურულ - სპეციფიკური სიტყვების თარგმანი „ვეფხისტყაოსნის“ თურქულ თარგმანში”. აღმოსავლეთმცოდნეობის მაცნე 5 (1):176-84. https://hos.openjournals.ge/index.php/hos/article/view/4077.

გამოცემა

სექცია

სამეცნიერო სტატიები : ლინგვისტიკა, ლიტერატურათმცოდნეობა