თანამედროვე ქართულ-თურქული ურთიერთობების ზოგიერთი ასპექტი (სოციალური ანალიზი)

ავტორები

  • ნუგზარ ჩხაიძე ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტი https://orcid.org/0009-0007-2795-791X

DOI:

https://doi.org/10.61671/hos.7.2024.7829

საკვანძო სიტყვები:

საქართველო, თურქეთი, სავაჭრო ურთიე-რთობები, ტურიზმი, პოლიტიკური ურთ-იერთობები

ანოტაცია

საკვლევი თემის აქტუალობა, უპირველეს ყოვლისა, განპ­ი­რ­ობებულია იმ  გარემოებით, რომ თურქეთის რესპუბლიკა ჩვენი მეზობელი ქვეყანაა. ისტორიის მანძილზე ჩვენი ურთიერთობები არაერთგვაროვნად ვითარდებოდა, იყო როგორც დაპირის­პირ­ების, ასევე მშვიდობიანი თანაცხოვრების პერიოდები. დღეისა­თ­ვის თურქეთთან კეთილმეზობლური ურთიერთობები გვაქვს. თან­ამედროვე თურქეთი ჩვენი სახელმწიფოს სტრატეგიული პარ­­ტნიორია. ამიტომ, ამ მძლავრი პოლიტიკური და ეკონო­მი­კური გავლენის ქვეყანასთან პოზიტიური ურთიერთობები მნიშ­ვნე­ლოვნად წაადგება ჩვენს ქვეყანას მრავალი პრობლემის მოგვ­არებაში.

თემის აქტუალობა მდგომარეობს იმაშიც, რომ თანამედ­რ­ოვე ქართულ-თურქული ურთიერთობები, უმეტესწილად, შეს­წ­ავლილია ოფიციალური სახელისუფლო დოკუმენტების ან ისტ­ორიული წყაროების საფუძველზე. მიუხედავად ასეთი მას­ა­ლ­ების დიდი მნიშვნელობისა, მათში არ ჩანს საქართველოს რიგ­ითი მოქალაქეების დამოკიდებულება თურქეთთან მიმარ­თ­ე­ბ­აში. ამ ხარვეზის გამოსწორების მიზნით, ბათუმელი რესპო­ნდ­ენ­ტების სოციოლოგიური გამოკითხვის მეშვეობით, ჩვენ კომ­პლე­ქსურად შევისწავლეთ და წარმოვაჩინეთ მათი თურ­ქეთთან დამ­ო­კიდებულების სხვადასხვა ასპექტი. ოფიციალური სტრ­უქ­ტუ­რების მხრიდან ჩვენი მოსახლეობის აზრის გათვალისწინება მოგ­ვცემს იმის საშუალებას, რომ სწორად დაიგეგმოს და განხ­ორ­ციელდეს თურქეთთან ურთიერთობის სხვადასხვა ღონისძიება. კვლევაში ყურადღება გავამახვილეთ შემდეგ კონკრეტულ საკით­ხებზე: გარკვეული დროით თურქეთში განხორციელებული ვიზ­იტები; რესპონდენტებისა და მათი ახლობლების თურქეთში ვიზ­­იტის მიზნები; დამოკიდებულება ბათუმში ჩამოსული თურ­ქეთის მოქალაქეებისადმი; თურქეთიდან გასაყიდად შემოსული, სხვადასხვა სახის პროდუქციის ხარისხის შეფასება (შესაძლე­ბლ­ობის შემთხვევაში, პროდუქტისა და გამომშვები ფირმის სახ­ე­ლის დაკონკრეტებით), ასევე, სხვადასხვა თურქული საქონლის რეკლამის მათზე ზეგავლენის დონე; ქართულ-თურქული ბიზ­ნეს-ურთიერთობების ზოგადი შეფასება; თურქული ინვესტ­იცი­ების მოზიდვის საკითხი; თურქეთში სამუშაოდ წასულთა წინაშე მდგარი პრობლემები; თურქეთში სამუშაო ვიზის მოქმედების ვადის გაზრდის მიზანშეწონილობა; თურქეთიდან ჩამოსულ ტურ­ისტულ ჯგუფებზე მიმაგრებული გიდების კვალიფიკაციის დონე; საქართველოს ტელევიზიებით ნაჩვენები თურქული კინ­ოპროდუქციის ხარისხობრივი შეფასება; თურქეთის არქივ­ებში საქართველოს შესახებ დაცული დოკუმენტების შესწავლის აუც­ი­ლებლობა; ქართულ-თურქული ურთიერთობების დღევა­ნდ­ელი მდგომარეობის ზოგადი შეფასება და მისი განვითარების პერ­სპექტივები.

Downloads

Download data is not yet available.

ავტორის ბიოგრაფია

ნუგზარ ჩხაიძე, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტი

ფილოსოფიის დოქტორი, სოციოლოგი, ბათუმის
შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტის ეთნოლოგიისა
და სოციოლოგიური კვლევის განყოფილების
უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი.
საქართველო, 6010. ბათუმი, ნინოშვილის ქ. 32/35.
+995 593 72 31 66. nugzar.chkhaidze@bsu.edu.ge
https://orcid.org/0009-0007-2795-791X

ჩამოტვირთვები

გამოქვეყნებული

2024-05-16

როგორ უნდა ციტირება

ჩხაიძე ნუგზარ. 2024. “თანამედროვე ქართულ-თურქული ურთიერთობების ზოგიერთი ასპექტი (სოციალური ანალიზი)”. აღმოსავლეთმცოდნეობის მაცნე 7 (1):448-60. https://doi.org/10.61671/hos.7.2024.7829.

გამოცემა

სექცია

ფილოსოფია, კულტურა, სოციოლოგია