თურქული ლექსიკა თურქული მაწარმოებლით მუჰაჯირთა მეტყველებაში

ავტორები

  • ვარდო ჩოხარაძე

საკვანძო სიტყვები:

მუჰაჯირთა მეტყველება

ანოტაცია

სამხრულ მეტყველებაში გაირჩევა რამდენიმე შემთხ­ვ­ევები, როცა თურქული სიტყვები თურქული მაწარმო­ებლითაა.

საინტერესოა ასეთ ლექსიკაზე დაკვირვება სიხშირის თვალსაზრისით, რათა დადგინდეს თურქულის გავლენის დონე და ქართული სიტყვათწარმოების სიმყარე.

სამხრულ კილოებში მრავლად დასტურდება თურქ­ული ლექსიკა თურქული მაწარმოებლით. ფაქტი არაა მოუ­ლ­ოდნელი, თუ გავით­ვალის­წინებთ ისტორიულ სამხრეთ საქართველოში ქართულ - თურქულ ენობრივ ურთ­ი­ე­რ­თობებს.

Downloads

Download data is not yet available.

ავტორის ბიოგრაფია

ვარდო ჩოხარაძე

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

აღმოსავლეთმცოდნეობის დეპარტამენტი

საქართველო, ბათუმი, ნინოშვილის ქ. 32/35

ელ-ფოსტა : vardo.chokharadze@bsu.edu.ge

ნომერი : 577141090

ჩამოტვირთვები

გამოქვეყნებული

2018-10-20

როგორ უნდა ციტირება

ჩოხარაძე ვარდო. 2018. “თურქული ლექსიკა თურქული მაწარმოებლით მუჰაჯირთა მეტყველებაში”. აღმოსავლეთმცოდნეობის მაცნე 1 (October):119-24. https://hos.openjournals.ge/index.php/hos/article/view/2812.

გამოცემა

სექცია

სამეცნიერო სტატიები : ლინგვისტიკა, ლიტერატურათმცოდნეობა