მარადიდული კლარჯული ნარატივის ენობრივი თავისებურებანი

ავტორები

  • ნათელა ფარტენაძე ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი https://orcid.org/0000-0001-7919-8635

DOI:

https://doi.org/10.61671/hos.5.2022.4076

საკვანძო სიტყვები:

დიალექტი, მეტყველება, თხრობა, თავისებურება, ინტონაცია, მოდალურ-ექსპრესიული მოქცევები

ანოტაცია

მარადიდული კლარჯული თხრობის თავისებურებების გამოსავლენად განსაკუთრებული მნიშვნელობა მივანიჭეთ საუბრის მანერას, როგორიცაა: ინტონაცია, მეტყველების ტემპი, საწარმოთქმო და გრამატიკული თავისებურებები, მოდალურ-ექსპრესიული მოქცევები, ლექსიკა-ფრაზეოლოგია და ა. შ. მართალია, ნებისმიერი დიალექტის ენობრივი მახასიათებლები განსაკუთრებულად წარმოჩნდება ბუნებრივი, გაბმული საუბრის პროცესში, თუმცა თქმულის ქაღალდზე ზუსტად გადატანა და მკითხველამდე მიტანა შეუძლებელია, ნებისმიერი კარგად ჩაწერილი ტექსტი მხოლოდ მიახლოებით ასახავს ზეპირმეტყველებას, მაგრამ ჩვენ მიერ წარმოდგენილი მარადიდული კლარჯული თხრობისთვის დამახასიათებელი თავისებურებანი მარადიდელთა მეტყველების ფაქტია, რომელსაც ხშირ შემთხვევაში შინაგანი, იმანენტური კანონზომიერებანი განაპირობებს, ზოგ შემთხვევაშიც კი - ლექსიკური მარაგის სიმწირე.

Downloads

Download data is not yet available.

ავტორის ბიოგრაფია

ნათელა ფარტენაძე, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის ქართული ფილოლოგიის
დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი,
საქართველო, ბათუმი, ნინოშვილის ქ. 32/35. +995
577 179 744; natia.phartenadze@bsu.edu.ge
ORCID identifier 0000-0001-7919-8635

ჩამოტვირთვები

გამოქვეყნებული

2022-05-18

როგორ უნდა ციტირება

ფარტენაძე ნათელა. 2022. “მარადიდული კლარჯული ნარატივის ენობრივი თავისებურებანი”. აღმოსავლეთმცოდნეობის მაცნე 5 (1):156-75. https://doi.org/10.61671/hos.5.2022.4076.

გამოცემა

სექცია

სამეცნიერო სტატიები : ლინგვისტიკა, ლიტერატურათმცოდნეობა