იაპონური და ქართული კულტურის გზაჯვარედინზე (დიპლომატიური მიმოწერის თარგმნის პრობლემები)

ავტორები

  • ლაშა ბოლქვაძე ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი https://orcid.org/0000-0002-9751-650X
  • მარინე აროშიძე ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი https://orcid.org/0000-0001-8211-8421

DOI:

https://doi.org/10.61671/hos.7.2024.7822

საკვანძო სიტყვები:

დიპლომატიური დისკურსი, იაპონურ- ქართული ურთიერთობები, თარგმანის კულტუროლოგიური, სოციოლინგვისტური და პრაგმატული ასპექტები, რეალია, ფონური ინფორმაცია

ანოტაცია

თანამედროვე საქართველო აქტიურად ამყარებს დიპლ­ომა­ტიურ ურთიე­რთობებს ევროპისა და აზიის უამრავ ქვეყანასთან. დიპლომატიური ურთიერთობები კულტურათაშორისი კომუნი­კაციის ურთულესს სახეობას წარმოადგენს, რომელიც, უეჭვ­ე­ლად, მოითხოვს ინტერდისციპლინარულ კვლევებს. წინამ­დე­ბ­არე სტატიაში მოცემულია იაპონური და ქართული ოფიცია­ლური სტრუქტურების და კონკრ­ეტული პოლიტიკოსების მიმ­ო­წ­ერის თარგმანი, რომელმაც მოითხოვა წყარო ტექსტში მოყვ­ან­ილი რეალიების ლინგვოკულტურული, სოციოლინგვ­ისტური და პრაგმ­ატ­ული ასპექტების ანალიზი. დიპლომატიური მიმო­წ­ერის ემპირიული მასალა მოყვანილია იაპონიის საელჩოს ოფი­ც­ი­ალური საიტიდან (https://www.ge.emb-japan.go.jp ).

კვლევის შედეგად ოფოციალური იაპონურ-ქართული მიმ­ო­წერაში იყო აღმო­ჩენილი საინტერესო თავისებურებანი: დიპ­ლ­ომატიური წერილების ტიპისა და ფორმის განსხვავება; იაპო­ნ­ური და ქართული ეტიკეტის თავისებურება; კულტ­ურ­ული რეა­ლ­იების სპეციფიკა, რომლებიც გაუგებარია სხვა კულტურის წარ­მომა­დგ­ენლებისთვის, ამიტომ მოითხოვენ ქართულენოვან მკით­ხველისთვის პრაგმატულ ადაპტაციას, რაც გააუმჯობესებს ურთ­იერთგაგებას და აამაღლებს კულტურ­ათაშ­ორ­ისი კომუნიკაციის ეფექტურობას.

Downloads

Download data is not yet available.

ავტორის ბიოგრაფიები

ლაშა ბოლქვაძე, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
სადოქტორო პროგრამის „ფილოლოგია“ დოქტორანტი,
საქართველო, ბათუმი, ნინოშვილის ქ.32/35
+995 598 090 900, l.bolkvadze@hotmail.com https://orcid.org/0000-0002-9751-650X

მარინე აროშიძე, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის პროფესორი.
საქართველო, ბათუმი, ნინოშვილის ქ.32/35 +995577141030. marina.aroshidze@bsu.edu.ge ORCID identifier is 0000-0001-8211-8421

ჩამოტვირთვები

გამოქვეყნებული

2024-05-16

როგორ უნდა ციტირება

ბოლქვაძე ლაშა, and აროშიძე მარინე. 2024. “იაპონური და ქართული კულტურის გზაჯვარედინზე (დიპლომატიური მიმოწერის თარგმნის პრობლემები)”. აღმოსავლეთმცოდნეობის მაცნე 7 (1):299-313; 314. https://doi.org/10.61671/hos.7.2024.7822.

გამოცემა

სექცია

ენათმეცნიერება, ლიტერატურათმცოდნეობა