ლაზები აჭარაში (ისტორიულ-ეთნოგრაფიული და ეთნოკულტურული ასპექტები)

ავტორები

  • ლუკა თანდილავა თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი https://orcid.org/0000-0003-3593-6661

DOI:

https://doi.org/10.48614/hos.4.2021.155-179

საკვანძო სიტყვები:

ლაზები, აჭარა, ეთნოგრაფია

ანოტაცია

ლაზები აჭარაში (ისტორიულ-ეთნოგრაფიული და ეთნოკუ­ლტურული ასპექტები)“ - მიზანი და ამოცანაა გააცნოს მკითხვ­ელს აჭარაში მცხოვრებ ლაზთა ტრადიციული ყოფის ისტორ­იულ-ეთნოგრაფიული და ეთნოკულტურული ასპექტები. ნაშ­რო­მში, საველე-ეთნოგრაფიული მასალებისა თუ წერილობით წყაროებთან შედარების მეშვეობით, გაანა­ლიზებულია აჭარაში მცხოვრებ ლაზთა მატერიალური თუ სულიერი კულტურის და, საერთოდ, ტრადიციული ყოფის სხვადასხვა ასპექტი. კერძოდ, დასახლების გეოგრაფიული არეალი, სტრუქტურა, სოფლის ტოპონიმიკა და ისტორია, ლაზური სახლის ეთნოგრაფიული თავისებურება. გაანალიზებულია ლაზური სამზარეულოს სპე­ციფიკა და თევზის განსაკუთრებული ადგილი ლაზურ სამზ­არეულოში.

ნაშრომი ძირითადად აგებულია საველე კვლევაზე, რომელიც ჩემს სოფელ - სარფში ჩავა­ტარე. საველე კვლევების განმავლ­ობაში შევხვდი სოფლის უხუცესებს, რომლებთანაც მქონდა საუბარი ჩემი საკვლევი საკითხების ირგვლივ და მათ მიერ მოწოდებული ინფორმაციაზე დაყრდნობით შევასრულე თემა. ნაშრომში მაქვს გამოყენებული მდიდარი ვიზუალური მასალა, რაც ერთხელ კიდევ გვარწმუნებს, რომ ეთნოლოგიური კვლევის პროცესში სათანადო ილუსტრაციების ჩართვა, საინტერესო დასკვნების გამოტანის შესაძლებლობას იძლევა.

Downloads

Download data is not yet available.

ავტორის ბიოგრაფია

ლუკა თანდილავა, თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

 

კულტურული და სოციალური ანთროპოლოგიის მაგისტრანტი

ელ-ფოსტა : lukatandilava@gmail.com

საკონტაქტო ნომერი : 555412556

ჩამოტვირთვები

გამოქვეყნებული

2021-10-05

როგორ უნდა ციტირება

თანდილავა ლუკა. 2021. “ლაზები აჭარაში (ისტორიულ-ეთნოგრაფიული და ეთნოკულტურული ასპექტები)”. აღმოსავლეთმცოდნეობის მაცნე 4 (October):155-79. https://doi.org/10.48614/hos.4.2021.155-179.

გამოცემა

სექცია

სამეცნიერო სტატიები : არქეოლოგია, ეთნოლოგია