თარგმანის ცალკეული თეორიების განვითარების აქტუალურობა (თურქულ-ქართულ და ქართულ-თურქულ მასალებზე დაყრდნობით)

ავტორები

  • მარინე აროშიძე ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, აღმოსავლეთმცოდნეობის დეპარტამენტი https://orcid.org/0000-0001-8211-8421

საკვანძო სიტყვები:

ქართულ-თურქული და თურქულ-ქართული თარგმანები

ანოტაცია

თანამედროვე საზოგადოების გლობალიზაცია დიდი ხანია გადავიდა ეკონომიკური სფეროდან ენებისა და კულტურების არეალში, ხოლო ენობრივი და კულტურული გლობალიზაციის პროცესები აღმოჩნდა ძალიან რთული და მრავალმხრივი. ანთროპოცენტრული ენობრივი პარადიგმის სწრაფმა განვითარებამ წინა პლანზე წამოაყენა თარგმანის შესწავლის თეორიული ასპექტები. მრავალწლიანი წარმატებული პრაქტიკული თარგმანის გამოცდილება და გამოყენებითი კვლევები საჭიროებდა თეორიულ განზოგადებებს ამ სფეროში.

Downloads

Download data is not yet available.

ავტორის ბიოგრაფია

მარინე აროშიძე, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, აღმოსავლეთმცოდნეობის დეპარტამენტი

პროფესორი

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

საქართველო, ბათუმი, ნინოშვილის ქ. 32/35

Orcid ID : 0000-0001-8211-8421

ელ.ფოსტა :  marina.aroshidze@bsu.edu.ge

ნომერი : 577 14 10 30

ჩამოტვირთვები

გამოქვეყნებული

2018-10-20

როგორ უნდა ციტირება

აროშიძე მარინე. 2018. “თარგმანის ცალკეული თეორიების განვითარების აქტუალურობა (თურქულ-ქართულ და ქართულ-თურქულ მასალებზე დაყრდნობით)”. აღმოსავლეთმცოდნეობის მაცნე 1 (October):125-36. https://hos.openjournals.ge/index.php/hos/article/view/2814.

გამოცემა

სექცია

სამეცნიერო სტატიები : ლინგვისტიკა, ლიტერატურათმცოდნეობა