თურქულ და ქართულ ფრაზეოლოგიზმთა შეპირისპირებითი ანალიზი

ავტორები

  • ქრისტინე ცინცაბაძე ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი https://orcid.org/0000-0002-5717-6117

საკვანძო სიტყვები:

ფრაზეოლოგიზმი, თურქული ენა, ქართული ენა, იდენტური, შესატყვისი, უთარგმნელი

ანოტაცია

ნაშრომში მოყვანილი ფრაზეოლოგიური ერთეულები აღე­ბუ­ლია თურქულ ფრზე­ოლ­ოგიზმთა ლექსიკონებიდან (Türkçe Deyimler Sözlüğü). თურქეთისა და საქართველოს მეზო­ბლობამ და მრავალხმრივ კავშირმა, თავისთავად გავლენა იქონია და კვალი დატოვა, როგორც ისტორიაში, ასევე ენაში, ამის დამა­და­სტურებელია ნაშრომში მოყვანილი მაგალითების ჩამონა­თვა­ლიც. ვინაიდან როგორც ქართულ ასევე თურქულ ენასაც დიდი ხნის ისტორია გააჩნია, რათქმაუნდა ამდენად მდიდარი და მრა­ვა­ლმხრივ საინტერესოა ფრაზეოლოგიზმებიც, რადგან ერთ ერ­თი განსაკუთრებული ადგილი უჭირავთ ენაში. ამ ორ ენას შორ­ის არსებული მსგავსება ენობრივი კვლევისათვის ძალზედ საი­ნტერესო და შრომატევადია, თანამედროვე ეპოქაში მეტად გავ­რცელებულია ლინგვოკულტურული კვლევები, რომელ­თაგა­ნაც ერთ - ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი სწორედ ფრაზეო­ლო­გიური ერთეულებია. საკითხის ინტერესს ფრაზეოლოგიურ ერ­თ­­ეუ­ლთ­ა­შეპირისპირებითი ანალიზის საფუძველზე მიღებული იდენ­ტ­ურობა ქმნის.

ფრაზეოლოგიზმებს დიდი მნიშვნელობა ენიჭება კულტ­ურის მხრივ, ვიანიდან თით­ოეული ფრაზეოლოგიზმის ჩამოყა­ლ­იბებასა და დამკვიდრებას მისი ისტორია აქვს, ამასთანავე ხში­რად ვხვდებით ისეთ ერთეულებს, რომელთა შემადგენელი სიტ­ყ­ვათა წყობა რელიგიურ და კონკრეტული ეთნოსის ტერმი­ნო­ლ­ოგიას შეიცავს.

თურქულ ქართული ფრაზეოლოგიზმების შეპირისპი­რე­ბითა და მათი ანალიზით იკვე­თება სამი სხვადასხვა ვარიანტი, ესენია: პირველი, იდენტური ფრაზეოლოგიზმები: რომელთა მნ­ი­­შვნ­ელობაც და სტრუქტურაც ერთამანეთის იდენტურია, მე­ორე, შესატყვისი ფრა­ზე­­ოლ­ოგიზმები: რომლებიც სტრუქტუ­რ­უ­ლად და სიტყვათა მნიშვნელობებით ერთ­მანეთისაგაგ განსხვავდებიან თუმცა შესატყვისი მოგვეპოვება ქართულ ენაში და მესამე „უთა­რ­გ­მნელი“ ფრაზეოლოგიზმები: რომლის იდენტური და შესატყ­ვ­ისი ერთეულები არ მოგვეპოვება ჩვენს ენაში, ასეთ ერთეულებს ძირითადათ რელიგიურ და ადათ-წესებზე დაყრდნობით ჩამოყ­ალიბებული ფრაზეოლოგზმები წარმოადგენენ.

Downloads

Download data is not yet available.

ავტორის ბიოგრაფია

ქრისტინე ცინცაბაძე, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის

ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტის დოქტორანტი, საქართველო,

6010 ბათუმი, ნინოშვილის ქ. 32/35.                                                                                   

+995579267676, tsintsabadze.qristine@gmai.com,

ORCID identifier is 0000-0002-5717-6117

ჩამოტვირთვები

გამოქვეყნებული

2022-12-21

როგორ უნდა ციტირება

ცინცაბაძე ქრისტინე. 2022. “თურქულ და ქართულ ფრაზეოლოგიზმთა შეპირისპირებითი ანალიზი”. აღმოსავლეთმცოდნეობის მაცნე 5 (2):164-78. https://hos.openjournals.ge/index.php/hos/article/view/5942.

გამოცემა

სექცია

სამეცნიერო სტატიები : ლინგვისტიკა, ლიტერატურათმცოდნეობა