ქართულ- გერმანული და აღმოსავლური ფრაზეოლოგიური ერთეულების ლინგვოკულტურული თავისებურებები-კონტრასტული ანალიზი

ავტორები

  • ნანა სტამბოლიშვილი ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი https://orcid.org/0000-0001-6924-8184
  • თეონა ბერიძე ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი https://orcid.org/0009-0002-2764-0561

DOI:

https://doi.org/10.61671/hos.7.2024.7824

საკვანძო სიტყვები:

ენა, კულტურა, ეროვნული ხასიათი, ფრაზეოლოგიზმები

ანოტაცია

სამყაროს შეცნობა ენით იწყება. ენა ეროვნული კულტ­უ­რის შემადგენელი ნაწილი და მის აგებაში მონაწილე ფაქტორია. ენა, კულტურა და აზროვნება განსაზღვრავს და აყალიბებს ეროვნული თვითმყოფადობისა და ეროვნული ხასიათის ფორმი­რების საკითხსაც.

 ნაციონალური იდენტობის სპეციფიკური მახასიათებლები ყველაზე მრავალფეროვნებით ფრაზეოლოგიზმებში აისახება. ფრა­­ზეოლოგიზმები ნებისმიერი ხალხის, მსოფლიოს ენო­ბრივი სურათის მკვეთრ და თვითმყოფად ეროვნულ ნაწილს წარმო­ად­გენს.

ნაშრომის მიზანია ქართული ენის, გერმანული ენისა და აღმ­­ოსავლურიდან  ნაცნობი ენები  და  ეროვნულს  სპეციფიკური კომპონენტების გამოვლენა და კლასიფიკაცია, მათი სტრ­უ­ქტუ­რულ-სემანტიკური ანალიზი და ფუნქციონირების შესწავლა;

წინამდებარე ნაშრომი მიზნად ისახავს ხელი შეუწყოს   ქარ­­­თულ - გერმანულ და აღმოს­ავ­ლური ფრაზეოლოგიის კონტ­რაქსტულ კვლევის გამოძიებისა და გაფართოებას და ამ სფე­როში კვლევითი ხარვეზების შევსებას.

ქართული ლექსიკის ის ნაწილი, რომელიც ნასესხებია  არა­ბ­ულიდან, თურქულიდან სპარსულიდან, თუ ნებისმიერი  ქართ­ული ლექსიკის განუყოფელი ნაწილია, მათი ასახულია ამ სიტ­ყვების ასევე დამკვიდრებულია ნასესხობა ენისა და ერის ისტ­ო­რ­ი­ითა  განპირობებული და სიტყვების ეტიმოლოგიაში.  საკი­თ­ხის ინტ­ერესს ფრაზეოლოგიურ ერ­თ­­ეუ­ლთ­ა­ შეპირ­ის­პი­რებითი ანა­ლ­იზის საფუძველზე მიღებული იდენ­ტ­ურობა ქმნის.

Downloads

Download data is not yet available.

ავტორის ბიოგრაფიები

ნანა სტამბოლიშვილი, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის ევრპოეისტიკის დეპარტამენტის
პროფესორი, საქართველო, 6010.
ბათუმი, ნინოშვილის ქ. 32/35 +995593324653, nana.stambolishvili@bsu.edu.ge
https://orcid.org. 0000-0001-6924-8184

თეონა ბერიძე, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის ევრპოეისტიკის დეპარტამენტის
ასოცირებული პროფესორი, საქართველო, 6010.
ბათუმი, ნინოშვილის ქ. 32/35 +995599940363. teona.beridze@bsu.edu.ge
https://orcid.org/0009-0002-2764-0561

ჩამოტვირთვები

გამოქვეყნებული

2024-05-16

როგორ უნდა ციტირება

სტამბოლიშვილი ნანა, and ბერიძე თეონა. 2024. “ქართულ- გერმანული და აღმოსავლური ფრაზეოლოგიური ერთეულების ლინგვოკულტურული თავისებურებები-კონტრასტული ანალიზი”. აღმოსავლეთმცოდნეობის მაცნე 7 (1):328-47. https://doi.org/10.61671/hos.7.2024.7824.

გამოცემა

სექცია

ენათმეცნიერება, ლიტერატურათმცოდნეობა