მისტიკურ - ფილოსოფიური მიმდინარეობა სუფიზმი და რუმის შემოქმედებაში ღვინის სიმბოლიკა

ავტორები

  • ნონა ნიქაბაძე ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, აღმოსავლეთმცოდნეობის დეპარტამენტი

საკვანძო სიტყვები:

სუფიზმი, მისტიციზმი, მევლანა ჯალალ ედ-დინ რუმი, შამსი, ღვინო, ღმერთი

ანოტაცია

მისტიკურ-ფილოსოფიური მიმდინარეობის სუფიზმის გენე­ზისი და უდიდესი სუფი პოეტის მევლანა ჯალალედ-დინ რუმის შემოქმედება მუდმივად იყო განხილვის საგანი. ამ მის­ტიკურ-ფილოსოფიურმა მიმდინარეობამ დიდი გავლენა მოა­ხდინა აღმოსავლურ პოეზიაზე და დასავლური სამეცნიერო წრე­ებიც დააინტერესა. სუფიზმში არსებობს ერთადერთი ჭეშმა­რიტება-ღმერთი, რომელთან შერწყმის საშუალებას ღვინო წარმ­ოადგენს. სუფ პოეტებთან ღვინო არის ადამიანის აბსოლუტთან            განშ­ორების დამაკავშირებელი წყარო. „ღვინო“ რუმთან, ისევე  რო­გ­ორც  სხვა  სუფისტებთან  მეტაფორაა  ეზოტერული              საიდ­უ­მ­ლო  მოძღვრებისა. სულიერ იდეოლოგიაში სულიერი ღვინის პოვ­ნაა შესაძლებელი, ეს ღვინო სიყვარულია, სიყვარული კი თავად აბს­ო­ლუტია.

Downloads

Download data is not yet available.

ავტორის ბიოგრაფია

ნონა ნიქაბაძე, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, აღმოსავლეთმცოდნეობის დეპარტამენტი

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

აღმოსავლეთმცოდნეობის დეპარტამენტი

საქართველო

ბათუმი, ნინოშვილის ქ. 32/35

ელ.ფოსტა : nona.nikabadze@bsu.edu.ge

ნომერი : 555540887

ჩამოტვირთვები

გამოქვეყნებული

2019-10-20

როგორ უნდა ციტირება

ნიქაბაძე ნონა. 2019. “მისტიკურ - ფილოსოფიური მიმდინარეობა სუფიზმი და რუმის შემოქმედებაში ღვინის სიმბოლიკა”. აღმოსავლეთმცოდნეობის მაცნე 2 (October):166-77. https://hos.openjournals.ge/index.php/hos/article/view/2786.

გამოცემა

სექცია

სამეცნიერო სტატიები : ლინგვისტიკა, ლიტერატურათმცოდნეობა