„სიკვდილისა“ და „სიცოცხლის“ რეპრეზენტაციის ენობრივი საშუალებები (ქართულსა და თურქულ ენებში)

ავტორები

  • ციალა ლაგვილავა

საკვანძო სიტყვები:

სიკვდილ-სიცოცხლის ფენომენი, რეპრეზენტაცია, ენობრივი საშუალებები

ანოტაცია

სიკვდილ-სიცოცხლის ფენომენი მთელ ორგანულ სამყაროს მოიცავს, რაც მის ნომინაციაში განსხვავებასაც იძლევა, კვდომის ობიექტის ბიოლოგიური სტატუსიდან გამომდინარე საქმე ეხება ადამიანს, ცხოველსა თუ მცენარეს.
ორივე კულტურაში აქტუალურია ამქვეყნიური და იმქვეყნიური სამყაროს ოპოზიცია და მათ შორის კავშირის არსებობა. მნიშვნელოვანია ისიც, რომ ეს კავშირი არ არის მონოვექტორულად გაგებული და დასაშვებია ორმხრივი მოძრაობის შესაძლებლობა, რაც ენობრივ ერთეულებშიც ვლინდება.
საკვლევ კულტურებში გამოვლენილმა პრეცედენტულმა ერთეულებმა საშუალება მოგვცა, სამყაროს ხედვის საკითხში კულტურებს შორის კონკრეტული განსხვავებები და ეთნოენობრივ ცნობიერებაში არსებული განსხვავებული აქსიოლოგიაც დაგვეფიქსირებინა.

Downloads

Download data is not yet available.

ავტორის ბიოგრაფია

ციალა ლაგვილავა

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

აღმოსავლეთმცოდნეობის დეპარტამენტი

საქართველო, ბათუმი

ელ-ფოსტა : annalagvilava@yahoo.com

ჩამოტვირთვები

გამოქვეყნებული

2020-10-05

როგორ უნდა ციტირება

ლაგვილავა ციალა. 2020. “„სიკვდილისა“ და „სიცოცხლის“ რეპრეზენტაციის ენობრივი საშუალებები (ქართულსა და თურქულ ენებში)”. აღმოსავლეთმცოდნეობის მაცნე 3 (October):134-44. https://hos.openjournals.ge/index.php/hos/article/view/2761.

გამოცემა

სექცია

სამეცნიერო სტატიები : ლინგვისტიკა, ლიტერატურათმცოდნეობა