ლაზური ლექსიკა „აჭარული კილოს სალექსიკონო მასალებში“

ავტორები

  • ლილე თანდილავა ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, აღმოსავლეთმცოდნეობის დეპარტამენტი

საკვანძო სიტყვები:

ლაზური ლექსიკა, აჭარული კილო

ანოტაცია

მასალა რომელიც მოვიძიე ჯ. ნოღაიდელის „აჭარული კილოს  სალექსიკონო მასალებიდან“  გვიჩვენებს, რომ ლაზური გარ­ემოს დომინირებამ გამოიწვია რიგი ნასესხობანი აჭარულ დიალექტში, რომელსაც ხშირად იყენებენ სასაუბრო ნაწილში.

მასალების რამდენიმე ნაწილად დაყოფა  მოგვიწევს:

საკუთვრივ  ქართულ  ენას  ზმნის  სესხებისას ფუძის სესხება და  ქართული აფიქსებით გაფორმება ახასიათებს. მოცემული        მაგა­ლი­თები ამის დადასტურებაა.

Downloads

Download data is not yet available.

ავტორის ბიოგრაფია

ლილე თანდილავა, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, აღმოსავლეთმცოდნეობის დეპარტამენტი

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

აღმოსავლეთმცოდნეობის დეპარტამენტი

ასოცირებული პროფესორი

ბათუმი, ნინოშვილის ქ. 32/35

ელ.ფოსტა : lile.tandilava@bsu.edu.ge

ნომერი : 593348990

ჩამოტვირთვები

გამოქვეყნებული

2019-10-20

როგორ უნდა ციტირება

თანდილავა ლილე. 2019. “ლაზური ლექსიკა „აჭარული კილოს სალექსიკონო მასალებში“”. აღმოსავლეთმცოდნეობის მაცნე 2 (October):149-55. https://hos.openjournals.ge/index.php/hos/article/view/2784.

გამოცემა

სექცია

სამეცნიერო სტატიები : ლინგვისტიკა, ლიტერატურათმცოდნეობა