თურქეთ-საქართველოს ურთიერთობების თანამედროვე გამოწვევები

ავტორები

  • ბექა მაკარაძე ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, აღმოსავლეთმცოდნეობის დეპარტამენტი https://orcid.org/0000-0002-6276-7819

საკვანძო სიტყვები:

1992 წლის ხელშეკრულება, თურქეთი

ანოტაცია

XX საუკუნის 90-იანი წლების დასაწყისში, ცივი ომის დასრ­ულებისა და საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ,                                  თურქეთ-საქა­რთველოს ურთ­იე­რ­თობაში დაიყო ახალი ეტაპი. კერძოდ, 1992 წლის 30 ივლისს ორმა სახელმწიფომ  ხელი მოაწერა „მეგო­ბრ­ობის, თანამშრომლობისა და კეთ­ი­ლმეზობლური ურთი­ერ­თო­ბ­ე­ბის ხელშეკრულებას“, რომლითაც დაი­წყო სრულიად ახალი პერიოდი ორი ქვეყნის ცხოვრებაში.

ამ ურთიერთობის ნათელი მაგალითია 2019 წლის 31 ოქტ­ომბერი, როდესაც საქართველოს პრემიერ-მინისტრი, ოფი­ცი­ა­ლური ვიზიტით იმყოფებოდა  თურქეთის რესპუბლიკაში.

 

Downloads

Download data is not yet available.

ავტორის ბიოგრაფია

ბექა მაკარაძე, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, აღმოსავლეთმცოდნეობის დეპარტამენტი

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის

აღმოსავლეთმცოდნეობის დეპარტამენტის დოქტორანტი

საქართველო, ბათუმი, ნინოშვილის ქ.32/35

ORCID : 0000-0002-6276-7819

ელ. ფოსტა : beka.makaradze@bsu.edu.ge

ნომერი : 551042395

ჩამოტვირთვები

გამოქვეყნებული

2019-10-20

როგორ უნდა ციტირება

მაკარაძე ბექა. 2019. “თურქეთ-საქართველოს ურთიერთობების თანამედროვე გამოწვევები”. აღმოსავლეთმცოდნეობის მაცნე 2 (October):94-102. https://hos.openjournals.ge/index.php/hos/article/view/2780.

გამოცემა

სექცია

სამეცნიერო სტატიები : ისტორია, პოლიტიკა, წყაროთმცოდნეობა