სამურაი - იაპონიის ისტორიის განუყოფელი ნაწილი

ავტორები

  • ნანა გელაშვილი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი https://orcid.org/0000-0003-2293-2637

DOI:

https://doi.org/10.61671/hos.7.2024.7796

საკვანძო სიტყვები:

სამურაი, იაპონია, ძენ-ბუდიზმი, ბუშიდო, შიოგუნატი

ანოტაცია

წარმოდგენილ ნაშრომში განხილული და გაანალიზ­ებუ­ლია  იაპონური სპეციფიკური ფენომენის - სამურაების ცხოვრ­ება - მოღვაწეობა, მათი აღზევება სამხედრო ასპარეზზე და ბოლოს - აღსასრული. ამ ჭრილში ყურადღება გამახვილებულია მათ  მორ­ალურ-ეთიკური ქცევების კოდექსზე - ბუშიდოზე, იდეოლ­ოგ­ი­აზე, ცხოვრების წესზე, სამხედრო ხელოვნებაზე და სხვ.  ამთა­ვი­თვე ხაზგასასმელია, რომ სამურაების ფენა  იაპონიის ისტორიის განუყოფელ კომპონენტს წარმოადგენს, რამდენადაც მთელი შუა საუკუნეების ხანგრძლივი დროის მანძილზე, ის ერთ-ერთ მთა­ვარ აქტორს წარმოადგენდა ქვეყნის პოლიტიკურ, სამხედრო და სოციალურ-ეკონომიკურ ცხოვრებაში. სამურაები ისტორიის ასპ­არ­ეზზე პირველად VIII საუკუნეში გამოჩნდნენ, როგორც ცალ­კეულ ფეოდალთა შეიარაღებული რაზმები. იმ დროიდან მოყო­ლებული, მათი სტატუსი და მნიშვნელობა თანდათან მატუ­ლ­ობდა, რაც უშუალო კავშირში იყო ქვეყანაში მიმდინარე პროცე­სებთან. ამაში, უპირველეს ყოვლისა,  მოიაზრება  პერმა­ნ­ენ­ტული შიდა ომები ფეოდალურ საგვარეულოებს შორის, რომ­ელთა მთა­ვარ აქტორებს სწორედ სამურაები წარმოადგენდნენ. ისინი ვალ­დ­ებულნი იყვნენ ერთგული სამსახური გაეწიათ თავიანთი ბატ­ონისათვის, დაეცვათ მისი ინტერესები  როგორც ომიანობის, ისე მშვიდობიანობის პერიოდში.  

ძლიერების ზენიტს სამურაებმა XVI საუკუნეში მიაღწიეს, როდესაც ისინი ქვეყნის ერთ-ერთ ყველაზე პრივილეგირებულ კლასად ჩამოყალიბდნენ. თუმცა, მოგვიანებით, მათმა სტატუსმა რადიკალურად იცვალა სახე, რაც დაკავშირებული იყო 1867/1868 წლების ბურჟუაზიულ რევოლუციასთან და იაპონიაში მიმ­დი­ნ­არე ე. წ. მეიჯის რეფორმებთან. აღნიშნული  მოვლენების შედეგს წარმოადგენდა სამხედრო-ფეოდალური  სისტემის - შიოგუნატის დამხობა და იმპერატორის ერთპიროვნული მმართველობის აღ­დ­­გენა იაპონიაში. ახალ ისტორიულ რეალობაში, როდესაც  იაპო­ნია განვითარების ვესტერნიზაციის გზას დაადგა, სამუ­რაე­ბის სამ­ხ­ედრო შენაერთები უკვე ფეოდალური წყობილების დრო­მ­ოჭმულ გადმონაშთად იქნა აღიარებული. ამიტომაც სამურაების ლაშქარი გაუქმებულად გამოცხადდა  და შესაბამისად, ის უკვე  ისტორიის კუთვნილებად იქცა.

Downloads

Download data is not yet available.

ავტორის ბიოგრაფია

ნანა გელაშვილი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი,
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ქ. თბილისი,
ი. ჭავჭავაძის გამზირი N1, 0179, საქართველო.
+995599934977. nana.galashvili@tsu.ge ORCID:0000-0003-2293-2637

ჩამოტვირთვები

გამოქვეყნებული

2024-05-16

როგორ უნდა ციტირება

გელაშვილი ნანა. 2024. “სამურაი - იაპონიის ისტორიის განუყოფელი ნაწილი”. აღმოსავლეთმცოდნეობის მაცნე 7 (1):30-52; 53. https://doi.org/10.61671/hos.7.2024.7796.

გამოცემა

სექცია

ისტორია, პოლიტიკა, წყაროთმცოდნეობა