უძველესი სამიწათმოქმედო კულტურები აჭარაში (სელი და კანაფი)

ავტორები

  • ნოდარ კახიძე ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტი https://orcid.org/0009-0006-8219-2668

DOI:

https://doi.org/10.61671/hos.7.2024.7827

საკვანძო სიტყვები:

სელი, კანაფი, ქუმელი, სელის ზეთი, სელისა და კანაფის ქსოვილები

ანოტაცია

სტატიის შესავალ ნაწილში ანტიკური ბერძნული წყარო­ე­ბისა (ჰეროდოტე, სტრაბონი, ქსენოფონტე) და შესაბამისი ქართ­ული სამეცნიერო ლიტერატურის მონაცემების საფუძველზე გან­ხილულია უძველესი სამიწათმოქმედო კულტურების –სელ­ისა და კანაფის მოყვანა ძველ კოლხეთში. ამ ცნობებით ირკვევა, რომ მაღალხარისხოვანი სელის ქსოვილების დამზადებით ძველი კოლ­ხეთი, რომელშიც აჭარაც შედიოდა, არ ჩამოუვარდებოდა ეგვიპტური სელის ქსოვილების დამზადებას და ამიტომაც გაჰ­ქონდათ იგი უცხოეთში, მათ შორის, ძველ ელადაში. აქვე გამო­თქმულია ვარაუდი, რომ სელისა და კანაფის მოყვანა კო­ლხეთში და მისგან მაღალხარისხოვანი ქსოვილების დამზადების ხალ­ხ­ური ტექნოლოგიური ცოდნა-ჩვევები კოლხეთში გაცილებით ად­რე უნდა სცოდნოდათ, ვიდრე მას ანტიკური პერიოდის ბე­რძენი ავტორები გაიცნობდნენ და საბერძნეთში შეტანას შეეც­დ­ებოდნენ.

სტატიის ძირითად ნაწილში ეთნოგრაფიული მასალების საფუძველზე დახასიათებულია სელისა და კანაფის კულტ­ურ­ების მოყვანა აჭარაში და მისი ბოჭკოსგან ნართისა და ქსოვი­ლ­ების დამზადების საკითხები. ამავე ეთნოგრაფიული მასალებით ირკვევა, რომ აჭარაში სელი და კანაფი მეტნაკლები ინტენს­ივო­ბით მოჰყავდათ როგორც ბარის, ასევე მთიან აჭარაში, რაზეც ნათ­ლად მიუთითებს შესაბამისი ტოპონიმიკური სახელებიც ნასელვარისა და ნაკანაფევის სახელწოდებით.

სელის ხართისგან, რომელსაც კედი ეწოდებოდა, მზად­დე­ბოდა ქსოვილები ტილოს სახელწოდებით, რომელსაც ქალისა და მამაკაცის ჩასაცმელად იყენებდნენ. კანაფის ნართისგან კი მზა­დ­დებოდა სხავადასხვა სახის თოკები და ოჯახური ყოფისათვის დამახასიათებელი ნივთები. ხოლო სელის თესლისგან, რომ­ელ­საც ქუმელი ეწოდებოდა, ხდიდნენ ზეთს. იგი იხმარებოდა როგ­ორც საჭმელად, ასევე გასანათებელ საშუალებად, რომელიც ნავთს ცვლიდა. სელისა და კანაფის თესლს სამკურნალო მიზნ­ითაც იყენებდნენ.

სტატიაში მაჭახლის ხეობის მაგალითზე მოტანილი ეთნო­გრაფიული მასალებით ნათლად ჩანს ქალის განსაკუთრებული როლი სელისა და კანაფის ბოჭკოსგან ნართისა და სხვადასხვა ქსოვილების დამზადებაში. ამ მასალებით დღემდე ნაკლებად ცნობილი საკითხიც ირკვევა. გასათხოვარ ქალიშვილს დასარ­თ­ავად პირველად სელისა და კანაფის ძაფს აძლევდნენ. თუ იგი ამ საქმეს კარგად გაართმევდა თავს, შემდეგ საერთოდ რთვა-ქსოვის საქმე მას არ გაუჭირდებოდა. სარძლოს დანიშვნაშიც საფეიქრო საქმიანობის ამ მხარეს ერთ-ერთი მთავარი მნიშვნელობა ენიჭე­ბოდა.

Downloads

Download data is not yet available.

ავტორის ბიოგრაფია

ნოდარ კახიძე, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტი

ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი,
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის ნიკო ბერძენიშვილის
ინსტიტუტის მთავარი მეცნიერი
თანამშრომელი. საქართველო. 6010.
ბათუმი, რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35.
+995593633500. kakhidzenodar@gmail.com
ORCID: 0009-0006-8219-2668

ჩამოტვირთვები

გამოქვეყნებული

2024-05-16

როგორ უნდა ციტირება

კახიძე ნოდარ. 2024. “უძველესი სამიწათმოქმედო კულტურები აჭარაში (სელი და კანაფი)”. აღმოსავლეთმცოდნეობის მაცნე 7 (1):407-19. https://doi.org/10.61671/hos.7.2024.7827.

გამოცემა

სექცია

არქეოლოგია, ეთნოლოგია, ნუმიზმატიკა